Regulamin sprzedaży

Czy wiesz, że za przesyłanie innym osobom moich produktów, wymianę programami treningowymi i  wszystko co jest sprzeczne z postanowieniami licencyjnymi grozi nie tylko odpowiedzialność odszkodowawcza, ale także odpowiedzialność karna?

Nie chcę Cię straszyć, ale uświadomić, że własność intelektualna jest produktem i można ją ukraść. Dlatego koniecznie zapoznaj się z zapisami o licencji (ona jest integralną częścią regulaminu). Napisana jest bardzo ludzkim językiem, więc na pewno zrozumiesz jakie masz uprawnienia i co jest zabronione.

Regulaminy są do siebie w większości bardzo podobne, jeśli chodzi o uprawnienia i obowiązki. Są jednak pewne kwestie, które są dla mojego biznesu wyjątkowe, dlatego postanowiłem podsumować Ci je na samym wstępie:

Miłych zakupów! Niech siła będzie z Tobą;)

1. Definicje

1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Trainer4you Marcin Przysiwek (właściciel serwisu www.przygotowaniemotoryczne.com) NIP 6612215634, Regon 146351611, Warszawa ul. Cynamonowa 19 m.522
 2. Usługodawca – Marcin Przysiwek prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Trainer4you – Marcin Przysiwek z siedzibą przy ul. Cynamonowej 19 m.522 (02-777 Warszawa)), NIP 6612215634, adres poczty elektronicznej: info@przygotowaniemotoryczne.com, telefon 799818732.
 3. Sklep – serwis sprzedażowy online, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim prezentację produktów, składanie zamówień, zawieranie umów na odległość oraz dostęp do treści cyfrowych, prowadzony pod adresem internetowym https://www.przygotowaniemotoryczne.com
 4. Produkt — plik lub pliki w formie cyfrowej, w szczególności programy treningowe, ebooki i inne treści cyfrowe (w tym także ich zaktualizowane wersje) nieutrwalone na trwałym nośniku i udostępniane przez Sprzedawcę w Sklepie na zasadzie licencji (zamiennie używane w niniejszym regulaminie również jako treść cyfrowa lub produkt elektroniczny)
 5. Towar – na potrzeby niniejszego Regulaminu przez Towar Sprzedawca rozumie wszystkie oferowane przez niego na stronach Sklepu Produkty
 6. Konto – bezpłatna Usługa Elektroniczna dostępna dla Klienta po zalogowaniu, do którego niezbędna jest rejestracja zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, przy pomocy której Sprzedawca daje Klientowi dostęp do Produktów (na stronach Sklepu a także w niniejszym Regulaminie określane również jako “platforma”)
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży, umowę o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowę o dostarczenie treści cyfrowej.
 10. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej – umowa o dostarczenie Produktu objętego licencją (treści cyfrowej) zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt;
 11. Umowa sprzedaży –umowa sprzedaży produktu fizycznego zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem wraz z będącą integralną częścią Regulaminu Licencją, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 14. Licencja – w zależności od rodzaju Produktu licencja komercyjna lub licencja niekomercyjna, której postanowienia stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, będąca jego integralną częścią.
 15. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 16. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 18. Siła wyższa – definiowana jest jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) w szczególności pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii, a także strajki generalne, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe. Również niektóre działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazów eksportu czy importu.

2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady i warunki korzystania ze Sklepu, zawierania umów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów Sklepu. Integralną częścią Regulaminu jest Licencja, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i regulująca sposób korzystania z treści cyfrowych udostępnianych przez Sprzedawcę.

2. Za pośrednictwem Sklepu, Usługodawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Klientowi zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub w przypadku produktów fizycznych – umowę sprzedaży. Wszystkie postanowienia regulaminu dotyczące umowy sprzedaży są odpowiednio stosowane do voucherów, o ile regulamin nie podaje osobnej regulacji.

3. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą drogą pisemną, elektronicznie lub telefonicznie na adres email: info@przygotowaniemotoryczne.com, tel. 799818732.

3. Zasady korzystania ze Sklepu

1. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się i utworzeniu Konta zgodnie z postanowieniami punktu 6. niniejszego Regulaminu.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne połączone z siecią internet
 2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge – zaktualizowane do najnowszych wersji
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript
 5. oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików w formatach pdf, xlsx
 6. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768

4. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych wymienionych w punkcie 3.3. i 4.2. Regulaminu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu, Platformy lub produktów i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez niego usług, za co nie ponosi odpowiedzialności.

5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i Platformy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jest on zobowiązany w szczególności do:

 1. powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub Platformy, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w ich zawartość lub jej elementy techniczne,
 2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 3. korzystania z wszelkich treści, grafik, ilustracji, zdjęć itp. zamieszczonych w Sklepie lub na Platformie wyłącznie dla własnego użytku osobistego, zgodnie z warunkami Licencji
 4. korzystania ze Sklepu i Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.
 5. Nieudostępniania zakupionych treści w sieciach społecznościowych w szczególności Facebook, Instagram, Messenger oraz WhatsApp
 6. Wykorzystywania zakupionych treści wyłącznie do użytku własnego, przy czym Sprzedający nie udziela Kupującemu zgody na realizowanie kupionych treści z osobami trzecimi oraz grupom (kluby sportowe, drużyny)

6. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez naruszenie postanowień punktu 3.5. Regulaminu, Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu lub Platformy, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego lub Platformy, ze skutkiem natychmiastowym a także skierować roszczenia odszkodowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane uniemożliwiają realizacje Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie Produktu. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.

8. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji, których warunki każdorazowo zostaną przez niego podane. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie Klienta i jego ewentualne urazy, kontuzje i brak osiągniętych rezultatów.

4. Produkty

1. Produkty udostępniane w Sklepie (w szczególności programy treningowe, ebooki i inne treści cyfrowe nieutrwalone na trwałym nośniku) stanowią treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta a także stanowią Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. Warunki korzystania z Utworów określa Licencja.

2. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Klienta, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego Produktu.

3. Dostęp do wybranych Produktów może wymagać konieczności korzystania z innych, zewnętrznych serwisów, niezależnych od Sprzedawcy. Serwisy te mogą wymagać oddzielnego utworzenia Konta lub logowania, na warunkach określonych przez danego dostawcę, na co Klient zawierając umowę wyraża zgodę, jako że jest to niezbędny element umowy na dostarczenie treści cyfrowych przez Sprzedawcę. Sprzedawca zawsze informuje o takich sytuacjach w specyfikacji Produktu na stronach Sklepu.

4. Opłacony przez Klienta Produkt będzie dostępny do pobrania lub odtwarzania poprzez odnośnik w odpowiedniej wiadomości elektronicznej a także po zalogowaniu się na Konto Klienta. W celu pobrania pliku lub jego odtwarzania należy przejść na stronę internetową, do której odsyła odnośnik w wiadomości e-mail i stamtąd pobrać plik lub uzyskać dostęp do odtwarzania. Usługodawca świadczy nieodpłatną usługę przechowywania zakupionych plików na Platformie, wg zasad opisanych w punkcie 6. Regulaminu. Zasady korzystania z Produktów określa Licencja.

5. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pobranego Produktu, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem info@przygotowaniemotoryczne.com.

6. Usługi elektroniczne

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną bezpłatne i dobrowolne usługi polegające na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie, udostępnianiu formularza umożliwiającego złożenie zamówienia na produkty a także korzystania z formularza kontaktowego, założenia konta użytkownika i jego utrzymanie oraz usługę newslettera.

2. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień na Produkty oferowane przez Sprzedawcę zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 8. Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

3. Usługa Newslettera udostępnia możliwość zapisania się na Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Sklepu. Jest ona świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie linku anulującego subskrypcję w treści otrzymywanych maili.

4. Usługa formularza rejestracji polega na umożliwieniu Klientom założenia Konta w Sklepie, przy pomocy loginu, który jest mailem Klienta oraz unikalnego hasła wybranego przez Klienta i służącego do logowania na Konto Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 6. Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu po zakończeniu procesu rejestracji.

5. Usługa Konta, szczegółowo opisana w paragrafie 7. niniejszego Regulaminu, polega na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie, świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Na koncie przechowywane są dane Kupującego oraz Produkty. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail. Zachowanie takie jednak uniemożliwi dostęp do Produktów w przyszłości, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

6. Wskazane w punkcie 5.1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

7. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu lub Platformy były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności stron internetowych w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia ich konserwacji, przeglądu, koniecznością modernizacji czy rozbudowy.

8. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie usług elektronicznych, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu lub Platformy, w szczególności spowodowanych siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu lub Platformy z infrastrukturą techniczną Klienta.

9. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne lub drogą mailową (dane kontaktowe wskazane w punkcie 2.3. Regulaminu). W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni.

7. Konto użytkownika

1. Bezpłatna usługa elektroniczna Konta jest dostępna dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Usługa Konta w Sklepie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji podczas składania zamówienia w Sklepie.

3. Warunkiem Rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako “wymagane” oraz zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności i ich akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole w formularzu Zamówienia.

4. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.

5. Spełnienie warunków określonych powyżej i opłacenia zamówienia jest równoznaczne z utworzeniem Konta w Sklepie.

6. Podany w czasie rejestracji adres e-mail oraz hasło będą służyć do logowania się na Konto w Sklepie, chyba że Klient zmieni dane logowania za pomocą ustawień konta Klienta, wtedy zmienione dane będą nowymi danymi logowania.

7. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim danych logowania wykorzystywanych do logowania się do Konta użytkownika w Sklepie. Naruszenie tego obowiązku stanowi naruszenie zapisów Licencji, będącej integralną częścią tego Regulaminu.

8. Po zalogowaniu się do Konta, Klient ma możliwość:

9. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i innych usług elektronicznych, o których mowa w punkcie 5.1 Regulaminu, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub Usługodawcy, w szczególności poprzez naruszenia przez Klienta postanowień Licencji, przepisów prawa lub innych postanowień niniejszego Regulaminu.

10. Usługodawca poinformuje Klienta o zamiarze zablokowania mu Konta na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie konta w przypadku opisanym powyżej oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym i zwalnia Usługodawcę z jakichkolwiek roszczeń Klienta.

11. Umowa na świadczenie usługi Konta zawierana jest na czas nieokreślony. Może ona zostać wypowiedziana przez Sprzedawcę w każdym czasie, o czym Klient zostanie poinformowany na adres e-mail wykorzystany do założenia Konta z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zapisy Licencji stosuje się.

8. Własność intelektualna i licencja

1. Sprzedawca informuje, że Produkty cyfrowe dostępne w Sklepie, a także treści, grafiki oraz ilustracje zamieszczone na stronach Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sprzedawca dysponuje prawami majątkowymi do Produktów i jest uprawniony do udzielania Klientom Licencji na Produkty na zasadach i w sposób przewidziany w Licencji.

2. Klient zobowiązuje się respektować prawa autorskie i używać produktów wyłącznie na użytek osobisty. Klient jest świadomy, że za ich naruszenie, w szczególności poprzez dalsze bezprawne rozpowszechnianie, przewidziana jest odpowiedzialność cywilna lub karna zgodnie z właściwymi przepisami. Postanowienia te dotyczą także wizerunku osób utrwalonego na zdjęciach, których dalsze rozpowszechnianie jest bezwzględnie zakazane.

3. Szczegółowe zasady korzystania z Produktów, w tym w szczególności obowiązki Stron, zasady korzystania oraz dalszego udostępniania, dokonywania opracowań zostały określone w Licencji, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

9. Składanie Zamówień

1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej Klient składa zamówienie po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. Klient dokonuje wyboru Produktu znajdującego się w sprzedaży w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną, oraz określając jego ilość. Klient kompletuje zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne zmierzające do złożenia zamówienia w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie.

4. Do złożenia zamówienia niezbędne jest założenie konta, zgodnie z zapisami punktu 7. Regulaminu.

5. W trakcie składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru oraz jego ilości, a także ma możliwość wprowadzić posiadany kod promocyjny, jeśli Sprzedawca taki wcześniej udostępnił.

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowych. Potwierdzenie zakupu zostanie wysłane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

8. Zakupiony przez Klienta Produkt jest natychmiast dostępny na Koncie, do którego Klient ma dostęp poprzez dane logowania podane podczas tworzenia Konta.

10. Cena i dokonywanie płatności

1. Cena Produktu podana jest w złotych polskich i uwzględnia należne podatki (cena brutto).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na wartość zamówienia złożonego przed datą zmiany ceny.

3. Sprzedawca dopuszcza zmniejszenie łącznej kwoty do zapłaty poprzez skorzystanie z funkcjonalności Koszyka o nazwie “wprowadź kod” na etapie składania zamówienia. Kupon ten automatycznie rozlicza wartość zamówienia przed złożeniem dyspozycji przez Klienta “kupuję i płacę”.

4. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone poprzez: przelew elektroniczny bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy, Blikiem, za pośrednictwem przelewy24.pl

5. Rozliczenia transakcji przelewem elektronicznym przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPro . Usługi te świadczy Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą przy ul. Św. Marcin 73/6 w Poznaniu (61-808).

10. Reklamacje towarów (rękojmia)

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne Towarów na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od otrzymania towaru przez Konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru. W przypadku wady fizycznej towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia albo został wydany kupującemu w stanie niezupełnym oraz inne wady określone w art. 5561 kodeksu cywilnego. Wada prawna zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej.

3. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsumentowi przysługuje wobec Sprzedawcy jedno z poniższych roszczeń reklamacyjnych:

 1. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (Konsument nie może złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.),
 2. żądanie obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie,
 3. żądanie wymiany Towaru na wolny od wad,
 4. żądanie usunięcia wady.

4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

5. Reklamację można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe podane w e-mailu potwierdzającym Zamówienie, wraz z opisem wady i dowodem zakupu. Sprzedawca udostępnia na stronach Sklepu przykładowy wzór reklamacyjny, z którego Klient może skorzystać.

6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Konsumenta, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.

7. Konsument otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania Zamówienia.

8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami oraz Klientów będących Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

11. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem a także Przedsiębiorca na prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od momentu opłacenia Zamówienia. Punkt 10.2 stosuje się.

2. W przypadku Produktów cyfrowych, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zażąda dostarczenia treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, straci on w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy. Klient ten zatem zachowuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli nie pobierze treści cyfrowych przed upływem 14 dni od momentu opłacenia zamówienia, dopiero po tym terminie. Przez żądanie dostarczenia treści cyfrowej rozumie pierwszą czynność dokonaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, która prowadzi do umożliwienia legalnego zapoznania się z treścią Produktu. Czynność ta może polegać w szczególności na zalogowaniu się do Konta, pobraniu, przesłaniu, wysłaniu, wyświetleniu, otwarciu Produktu a także potwierdzeniu nabycia Produktu ustnie, telefonicznie, e-mailowo lub w inny sposób, jaki wiąże się ze składaniem oświadczeń woli na odległość.

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością w Sklepie.

4. Prawo odstąpienia od umowy realizuje się poprzez wysłanie stosownego oświadczenia w dowolnej formie w tym między innymi na adres siedziby Sprzedawcy podany w potwierdzeniu Zamówienia lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@przygotowaniemotoryczne.com.

5. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy ze Sprzedawcą umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

7. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

8. Zwrot, o którym mowa powyżej zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje, iż Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

3. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) a także zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, w tym informacje o podmiotach uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (w szczególności Rzecznicy Konsumentów lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej) dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

13. Postanowienia końcowe

1. W Sklepie umowy zawierane są w języku polskim.

2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.10.2021 r.

Bądź pierwszy i oceń stronę

Blog